این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دیرگداز تهران
.: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دیرگداز تهران

IN SITU REFRACTORIES USED IN THE CONTAINMENT OF MOLTEN IRON AND STEEL; STRATEGIES FOR THEIR DEVELOPMENT

THEORY,EXPERIMENT AND PRACTICE OF SLAG ATTACK OF REFRACTORIES

THERMAL SHOCK OF REFRACTORIES

THE ROLE OF CARBON IN REFRACTORIES

IMPROVED CARBON BONDED MGO MATERIALS AS SMART REFRACTORIES

HIGH TEMPERATURE ELASTIC PROPERTIES OF REFRACTORY MATERIALS

HYDRATION BEHAVIOUR AND ANTIOXIDISING EFFECT OF ALUMINIUM POWDER ADDED TO OXIDE- AND CARBON-BASED CASTABLES

REFRACTORIES FOR BLACK LIQUOR GASIFICATION

THERMOCHEMICAL STABILITY OF SPINEL UNDER REDUCING CONDITIONS

MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND RELATION TO MECHANICAL PROPERTIES OF NITRIDE BONDED SIC REFRACTORIES

NEW DEVELOPMENTS IN CALCIUM ALUMINATE CEMENT CONTAINING CASTABLES FOR STEEL MAKING APPLICATIONS

OXIDATION MECHANISMS IN MgO-C REFRACTORIES

ADVANCES IN MODERN REFRACTORY CASTABLES

FUTURE OF STEEL INDUSTRY IN IRAN

TRENDS IN THE STEEL INDUSTRY AND DEVELOPMENTS OF NEW REFRACTORY MATERIALS

INVESTIGATION ON SLAG-REFRACTORY INTERACTION IN LADLE USING COMPUTATIONAL TECHNIQUES

ADVANCED DESIGN OF REFRACTORY COMPONENTS FOR CONTINUOUS CASTING

NEW GATE AND PLATE MATERIAL FOR LADLE APPLICATIONS

DEVELOPMENT OF GAS PURGING IN THE EAF

SLIDE GATE REFRACTORIES – RECENT TRENDS

A GAS PURGING SYSTEM FOR METALLURGICAL SMELTING FURNACES

THE PERFORMANCE OF NEWLY DEVELOPED REFRACTORIES FOR CONTINUOUS CASTING

IMPORTANT FACTORS IN THE SELECTION OF STEEL LADLE LINING MATERIALS

SLAG RESISTANCE OF SPINEL FORMING AND SPINEL CONTAINING ULC CASTABLE REFRACTORIES

OPTIMISATION OF BLAST FURNACE TROUGH LINING REFRACTORY PERFORMANCE

DEVELOPMENT OF CUSTOMIZED EBT TAP HOLE FILLING MATERIAL

COPPER INDUSTRY AND PROCEDURE OF ITS DEVELOPMENT IN IRAN

NEW REFRACTORY MATERIALS FOR THE COPPER INDUSTRY

FAILURE MECHANISMS OF REFRACTORY LININGS FOR NON-FERROUS FLASH SMELTING FURNACES

REFRACTORY MATERIALS FOR THE COPPER AND LEAD INDUSTRY

INTERACTION BETWEEN COPPER MATTES AND REFRACTORIES

PROCESS AND SELECTION OF REFRACTORIES IN COPPER INDUSTRIES

STATE ON FLASH FURNACE REFRACTORY MATERIAL AND STRUCTURE OF KHATOON ABAD SMELTER IN IRAN

CORROSION MECHANISM AND DEGRADATION OF REFRACTORIES IN COPPER SMELTING FURNACES AT SARCHESHMEH COPPER COMPLEX

ELIMINATION OF GAS CORROSION PHENOMENON IN ANODE FURNACE REFRACTORIES AT IRANIAN SARCHESHMEH COPPER COMPLEX AND MODIFYING THE TYPE OF APPLIED REFRACTORIES

SELECTION CRITERIA OF REFRACTORIES FOR DIFFERENT FURNACES IN COPPER INDUSTRY

REFRACTORY APPLICATIONS IN THE ALUMINIUM INDUSTRY

CORROSION RESISTANCE TEST – A MATERIAL SELECTION APPROACH FOR REFRACTORY LINING IN ALUMINIUM REDUCTION CELLS AND MELTING / HOLDING FURNACES

STUDY THE MICROSTRUCTURE CHANGES DURING THE CREEP PROCESS OF ALUMINOSILICATE REFRACTORIES USED IN ALUMINUM INDUSTRY

REFRACTORIES FOR ANODE BAKING FURNACE: DESIGN AND DEVELOPMENT

NEW GENERATION OF REFRACTORIES FOR THE LEAD INDUSTRY

HYDRATION STUDIES ON MAGNESIA-BASED REFRACTORY BRICKS

BEHAVIOUR OF ANDALUSITE IN LOW CEMENT CASTABLES: COMPARISON WITH OTHER AGGREGATES

FEASIBILITY STUDY ON THE USE OF IRANIAN BAUXITES IN THE FABRICATION OF SHAPED REFRACTORY & HIGH ALUMINA CEMENTS.

AN EMERGING SOURCE OF MAGNESIUM – ALUMINATE SPINEL (MAS) – THE LATEST GENERATION SYNTHETIC MATERIAL FOR OPTIMUM PERFORMANCE OF REFRACTORIES

DEAD-BURNED MAGNESIAS FROM BRAZILIAN MAGNESITE ORES AND THEIR APPLICATION IN REFRACTORIES

REFRACTORY RAW MATERIALS AND GEOLOGY OF IRAN

THE TWO STEP BURNING PROCESS FOR DEAD BURNED (SINTERED) DOLOMITE

REFRACTORY RAW MATERIALS POTENTIALS IN IRAN

RUSSIAN HOLDING “MAGNEZIT OGREOUPOR GROUP” – NEW SOLUTIONS IN WORK WITH CONSUMER

TRENDS AND DEVELOPMENTS OF REFRACTORY RAW MATERIALS SUPPLY FOCUS ON DEAD BURNED MAGNESITE

THE NEW CHROME ORE FREE REFRACTORY GENERATION –DUE TO THE USE OF ALTERNATIVE FUELS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF NEW MODERN CEMENT KILNS

DAMAGE OF REFRACTORY BRICKS LINED IN CEMENT ROTARY KILN

EFFECT OF PYRO-PROCESSING PARAMETERS AND RAW MATERIAL BASE ON CALCIUM ALUMINATE CEMENT PROPERTIES

NEW GENERATION REFRACTORIES FOR GLASS INDUSTRY

MODERN REFRACTORY SOLUTIONS FOR CEMENT ROTARY KILN,WHICH BRICKS SUITS WHICH KILN SECTION?

TECHNIQUES FOR FORMING REFRACTORIES IN A MODERN PRODUCTION PLANT

STATE OF THE ART AND RECENT DEVELOPMENT OF CARBON BONDED REFRACTORY MATERIALS

THE HEAT TREATMENT OF ORGANICALLY BONDED AND IMPREGNATED REFRACTORIES

HIGH-PERFORMANCE MIXING AND PLANT TECHNOLOGIES FOR REFRACTORIES

YESTERDAY,TODAY AND TOMORROW THE USE OF REFRACTORY MATERIAL IN THE CONSTRUCTION OF KILNS FOR THE FIRING OF CERAMIC PRODUCTS

QUALITY IMPROVEMENTS AND COST SAVINGS THROUGH INNOVATIVE MOLTEN METAL FLOW CONTROL TECHNIQUES

ACCURACY+ AND ENTROPY+

DETERMINATION OF THERMO-MECHANICALAND THERMO-TECHNICAL PROPERTIES OF REFRACTORY MATERIALS BY THERMAL ANALYSIS

REFRACTORIES EDUCATION AND RESEARCH POTENTIAL IN IRAN

AN OVERVIEW OF REFRACTORY INDUSTRY IN TURKEY

REFRACTORY MATERIALS FOR CHINA’S IRON & STEEL INDUSTRY

AN OUTLOOK OF STEELMAKING AND REFRACTORY INDUSTRIES IN ARAB COUNTRIES

REFRACTORY INDUSTRY IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS

AN OVERVIEW ON CHINA’S REFRACTORIES - MARKET AND NEW DEMANDS