این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

       رونمایی همزمان با سومین
      همایش صنعت دیرگداز ایران

 
      صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


محورهای همایش:

  •  دانش پایه
  •  نسوزهای هوشمند
  •  روند تکنولوژی دیرگداز
  •   آموزش، تحقیق و توسعه
  • کاربرد، طراحی، نصب و بازرسی
  • چالش های صنعت، اقتصاد و بازار
  •   تولید دیرگداز با اتکای به مواد اولیه داخلی
  • دیرگدازها، بهینه سازی، مصرف نهادها و حفظ محیط زیست